Natječaj za upis učenika za šk. 2017.-2018.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
   ŽUPANIJA POSAVSKA
Srednja škola Pere Zečevića Odžak


Na temelju Odluke  o upisu učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2017./2018. godinu broj: 06-38-656/17 od 18.05.2017. godine a u svezi  sa  Odlukom  o elementima i kriterijima izbora kandidata za upis u prvi razred srednjih škola u Županiji Posavskoj za školsku 2017. / 2018. godinu broj:06-38-657/17 od 18.05.2017. godine koje je donio ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske, Srednja škola Pere Zečevića Odžak, r a s p i s u j e


N A T J E Č A J

za  upis učenika u srednju školu za školsku godinu 2017./2018.


I.
    Ovim Natječajem utvrđuju se rokovi upisa, plan upisa  i elementi i kriteriji za kandidate.

II.
    U prvi (I.) razred srednje škole upisuju se kandidati koji su završili osnovno obrazovanje u BiH ili inozemstvu pod jednakim uvjetima u okviru planiranog broja upisnih mjesta, ako nisu stariji od 17 godina, a iznimno do 18 godina uz suglasnost Školskog odbora.
    Kandidati koji su završili osnovnu školu u inozemstvu obvezni su prije prijave na natječaj za upis u prvi razred nostrificirati obrazovnu ispravu stečenu u inozemstvu.
    Srednja škola može upisati i redovito obrazovati i stranog državljanina, uz suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske, ukoliko kandidat ispunjava najmanje jedan od uvjeta naznačenih u Odluci o elementima i kriterijima izbora kandidata za upis u prvi razred srednjih škola u Županiji Posavskoj za školsku 2017. / 2018. godinu.

III.
Struktura i opseg upisa učenika u I. razred Srednje škole Pere Zečevića Odžak
za školsku 2017./2018. godinu

Redni broj    Struka-zanimanje    Trajanje
programa    Broj
odjela    Broj
učenika
1.    Opća gimnazija    4    1/2    13
    Jezična gimnazija    4    1/2    13
2.    Poslovno – pravni tehničar EU VET    4    1    25
3.    Tekstilni tehničar-Dizajner odjeće EU VET    4    1    25
4.
    Bravar    3    1/2    13
    Automehaničar    3    1/2    13
5.    Voćar-vinar-vinogradar EU VET    3    1    25
    ukupno (7 programa)    3-4 god.    5    127


Na natječaj za upis učenik prilaže:
a)    prijavu za natječaj,
b)    izvadak iz matične knjige rođenih, ili rodni list, ili potvrdu s podacima potrebnim za školske matične knjige i svjedodžbe (ime i prezime, JMBG, dan, mjesec i godina rođenja, narodnost, državljanstvo, ime i prezime majke, ime i prezime oca),
c)    svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
d)    svjedodžbu o završenom VIII.  razredu devetogodišnje osnovne škole 
e)    učenici koji imaju zdravstvene tegobe, koje zahtijevaju poseban tretman u školi, trebaju obvezno dostaviti liječničko uvjerenje
f)    rješenje nadležnog općinskog odjela, ili službe kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi, ili rješenje o razvrstavanju, te mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju (za učenike s teškoćama u razvoju),
g)    mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje (za učenike sa zdravstvenim teškoćama - invalidne učenike),
h)    ugovor o naukovanju (za obrtničke programe gdje škola nije osigurala praktičnu nastavu) najkasnije do početka školske godine.

Upis se obavlja u dva upisna roka kako slijedi:

    I. LJETNI UPISNI ROK

    A) PRVI UPISNI KRUG
•    Prijava učenika za upis ponedjeljak 19. i utorak 20. lipnja 2017. godine od 8 - 13 sati;
•    Objava rezultata (rang liste) na školskoj oglasnoj ploči najkasnije srijeda 21. lipnja 2017. godine do 12 sati;
•    Upis učenika četvrtak 22. i petak 23. lipnja 2017. godine od  8 – 13 sati.
   
    B) DRUGI UPISNI KRUG
•    Prijave učenika u škole s nepopunjenim mjestima ponedjeljak 26. lipnja2017. od 8-13 sati
•    Objava rezultata utorak 27. lipnja 2017. godine do 12 sati;
•    Upis učenika srijeda 28. lipnja 2017. godine od 8-13 sati.
   
    II. JESENSKI UPISNI ROK

    Prijava i upis učenika za nepopunjena mjesta obavit će se u ponedjeljak 25. kolovoza 2017. godine od 8 - 12 sati.
Učenici koji zbog opravdanih razloga nisu u mogućnosti da pristupe jesenskom upisnom roku dužni su srednjoj školi uputiti Zahtjev za utvrđivanje dopunskog upisnog roka.

IV.
Izbor učenika za upis obavlja se temeljem uspjeha i vladanja iz osnovne škole, te pokazanih sklonosti i sposobnosti kada to zahtjeva priroda programa.
Uspjeh u prethodnom obrazovanju obuhvaća:
•    opći uspjeh u VIII. i IX. razredu devetogodišnje  osnovne škole ( opći uspjeh i relevantni predmeti );
•    sklonosti i sposobnosti kandidata ovisno o vrsti programa u koji se upisuje.
Rang-lista dobiva se zbrajanjem školskih ocjena iz općeg uspjeha i relevantnih nastavnih predmeta u VIII. i IX. razredu devetogodišnje osnovne škole.
 
V.
Najveći mogući broj bodova za gimnazije, tehničke i srodne četverogodišnje škole je 60 bodova (odličan opći uspjeh i ocjena odličan iz pet relevantnih predmeta).
Najveći mogući broj bodova u trogodišnjim programima je 50 (odličan uspjeh i ocjena odličan iz četiri relevantna predmeta).
Ukoliko učenik nije imao neki od nastavnih predmeta u osnovnoj školi koji su relevantni za određeni program tada se kao ocjena iz tog predmeta uzima  ocjena općeg uspjeha učenika u tom razredu.
Ako dva ili više učenika imaju jednak zbroj ocjena, prednost ima učenik s boljim uspjehom iz presudnih relevantnih predmeta za određeni program, te bolje ocjene iz vladanja.
Za dalju diferencijaciju učenika, škola može izraziti opći uspjeh u VIII. i IX. razredu devetogodišnje osnovne škole   u decimalama, ali i vrednovati  uspjeh u VII. razreda osnovne škole.

VI.
Učenik koji je osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na državnom ili međunarodnom natjecanju iz jednog relevantnog   predmeta značajnog za  izbor učenika u pojedine programe, upisuje se izravno.
Ukoliko učenik ne koristi pravo izravnog upisa, sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i vještina iz presudnog relevantnog predmeta, povećava ukupan broj bodova za upis:
•    za 5 bodova - ako je učenik na središnjem državnom natjecanju ili susretu zauzeo od 1. do 15. mjesta odnosno dobio ili sudjelovao na međunarodnim natjecanjima znanja;
•    za 3 boda - ako je učenik sudjelovao na središnjem državnom natjecanju, odnosno dobio priznanje (bez obzira na postignuto mjesto).
Pod natjecanjima iz znanja i vještina koja se vrednuju za upis u srednje škole smatraju se sva natjecanja koja su ustrojena na postupku selekcije najboljih učenika,  u pravilu završnih razreda osnovne škole (od razreda, škole, općine, županije, do državne razine) i to pod nadzorom stručnih komisija verificiranih od ovog Ministarstva. Ako je učenik sudjelovao na više natjecanja, ili na natjecanjima iz više područja relevantnih za program u koji se upisuje, boduje mu se samo jedan (najpovoljniji) rezultat.
    U slučajevima koji nisu utvrđeni elementima i kriterijima , odluku donosi ravnatelj škole.

VII.
Učenik s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na izravan upis u određeni program temeljem:
•    rješenja o primjerenom obliku obrazovanja nadležne općinske službe za obrazovanje kojim je učenik  ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenja o razvrstavanju te
•    mišljenja službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje kojim se utvrđuje program primjeren njegovim sposobnostima i potrebama.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja (invaliditeta) ima sužene mogućnosti izbora škole odnosno programa, može do prvog upisnog roka pribaviti mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje o programima, odnosno zanimanjima koja su primjerena njegovim sposobnostima.
Učenik se javlja na natječaj u prvom upisnom roku u skladu s mišljenjem službe za profesionalnu orijentaciju koje obvezno prilaže uz prijavu.
Ukoliko učenik ne uspije ostvariti upis u redovitom postupku izbora učenika u prvom upisnom roku,  a  sukladno mišljenju službe za profesionalnu orijentaciju, učenika u odgovarajući program raspoređuje nadležna općinska služba za obrazovanje.


VIII.
Učenici koji su zadnja dva razreda osnovne škole  završili u inozemstvu, odnosno jedan od ta dva razreda, na natječaj za upis u srednju školu osim svjedodžbi za te razrede prilažu i rješenja o priznavanju obrazovnih isprava.
Ukoliko učenik ne može na vrijeme obaviti priznavanje  svjedodžbi stečenih u inozemstvu može se natjecati za upis i uvjetno upisati u školu temeljem svjedodžbi stečenih u inozemstvu uz potvrdu Ministarstva da je podnesen zahtjev za priznavanje obrazovne isprave. Uvjetno upisani učenik dužan je Rješenje o priznavanju dostaviti školi  najkasnije do konca rujna 2017. godine.

IX.
Za pojedine vrste škola i programa, odnosno zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije koje će srednje škole istaknuti na svojim oglasnim pločama uz obavijest učenicima i roditeljima da prije upisa u školu konzultiraju liječnika, posebice liječnika medicine rada, o opravdanosti upisa u željeni program, odnosno zanimanje.
Ukoliko se učenik upisuje u program unatoč znanja o postojanju zdravstvene kontraindikacije ili ih nije utvrdio, rizik i odgovornost za mogućnost završetka školovanja i zapošljavanja preuzima učenik i roditelj.
Kao uvjet za upis u pojedine programe škola može, sukladno posebnim propisima, zatražiti izjavu od roditelja o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za željeni program ili  zanimanje.

X.
Odabir kandidata  za upis u obrtničke programe , pored elemenata iz točke IV. Ove Odluke , može se   temeljiti i na:
- sposobnosti učenika za ovladavanjem praktičnih znanja i vještina u programu zanimanja, koja se utvrđuju  kod obrtnika koji prima učenika na naukovanje, ili u obrtničkoj školi koja organizira cjelovito obrazovanje iz teoretskih i praktičnih sadržaja nastavnog plana i programa.
Provjeravanje sposobnosti kod obrtnika ili u obrtničkoj školi može se obaviti nakon završenog osnovnog obrazovanja
Popis obrtničkih radionica za provjeravanje sposobnosti i sklapanje ugovora o naukovanju škole objavljuju na oglasnim pločama.
Kad se utvrdi da su sposobnosti na zadovoljavajućoj razini , obrtnik ili obrtnička škola sklapa ugovor o naukovanju s učenikom, odnosno njegovim roditeljima ili starateljima. Ugovor se sklapa u 4 istovjetna primjerka koja se registriraju u nadležnoj obrtničkoj udruzi,  od kojih se jedan , nakon upisa učenika u školu, dostavlja ovom Ministarstvu.
Uspjeh u osnovnoj školi, koji se primjenjuje kao klasifikacijski element za utvrđivanje liste učenika za upis i sklapanje ugovora o naukovanju boduje se samo u slučaju da se za upis prijavi više kandidata od broja upisnih mjesta u školi.
XI.

           Nakon isteka roka za prijavljivanje, škola utvrđuje popis ili rang-listu kandidata za upis u koju ulaze i učenici koji još nisu pribavili ugovor o naukovanju i liječničko uvjerenje , ako su prijavnici priložili ostale potrebite dokumente. Škola  odmah u prvom upisnom roku upisuje učenike s rang-liste koji su uz prijavnicu priložili sve potrebite dokumente.Za učenike s rang-liste koji još nemaju ugovor o naukovanju škola rezervira upisna mjesta dok ne kompletiraju dokumente.Krajnji rok za dostavu ugovora o naukovanju je početak školske 2017./2018. godine.
Prednost pri upisu u obrtničke programe ili zanimanja,pod jednakim uvjetima, ima dijete obrtnika, koje nastavlja obrazovanje u programu zanimanja u sklopu kojeg roditelj ima organiziran obrt što dokazuje uvjerenjem (potvrdom) od nadležnog udruženja obrtnika u obrtu koji obavlja njegov roditelj, ili nadležne općinske službe za obrt.

XII.

Relevantni nastavni predmeti za izbor kandidata i upis u obrazovne programe su:

1. Gimnazije
- opća in jezična  gimnazija:        
                hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis

2. Tehničke i srodne škole ( u trajanju od 4 godine )

- ekonomija, pravo, admistracija i trgovina: poslovno-pravni  tehničar
                       hrvatski jezik, strani jezik,matematika, drugi strani jezik i zemljopis
- tekstil i kožarstvo – dizajner odjeće
            hrvatski jezik,matematika, kemija, tehnička kultura i likovna kultura

3. Industrijske i obrtničke škole ( u trajanju od 3 godine)

- strojarstvo  i obrada metala:automehaničar,bravar
            hrvatski jezik, matematika, fizika i tehnička kultura
- poljoprivreda i prerada hrane: voćar-vinar-vinogradar
            hrvatski jezik,matematika, kemija i biologija
Navedeni  se predmeti boduju pri izboru učenika, a podvučeni predmeti su presudni ukoliko dva ili više učenika imaju jednak broj bodova.   
    .


v.d.ravnatelja

Ivanka Pudić, dipl.ing.